Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Soruları(Alms Sistemindeki 197 Soru) | İstanbul Üniversitesi Auzef Coğrafya
ana sayfa > 1.Sınıf Derslerden Soru ve Cevaplar, atatürk ilke ve inkılapları > Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Soruları(Alms Sistemindeki 197 Soru)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Soruları(Alms Sistemindeki 197 Soru)

Salı, 03 Oca 2012 yorum ekle yorumlara git Okunma: 29.330

1. Hafta: Tarihin Konusu ve Araştırma Alanı Olarak Türk
Devrim Tarihi.

1. Aşağıdakilerden hangisi tarih yazış biçimlerdendir?

a) Neden-nasılcı yazış

b) Öğretici yazış

c) Sosyal tarih yazışı

d) Hepsi

e) Hiçbi

CEVAP D HEPSİ

2. Ortaçağ boyunca egemen olan Şeytan ile Tanrı’nın sürekli bir savaşımını konu alan tarih anlayışına ne denir?

a) Maddeci tarih anlayışı

b) Pozitivist tarih anlayışı

c) Romantik tarih anlayışı

d) Teokratik-dualist tarih anlayışı

e) İzlenimci tarih anlayışı

CEVAP D

3. Thukydides’in Peloponez Savaşları’nı konu alan kitabı aşağıdaki tarih yazış biçimlerinden hangisini benimsemektedir?

a) Öğretici Yazış

b)Aktarıcı yazış

c)Neden-nasılcı yazış

d)Sosyal tarih yazışı

e)Hiçbiri

CEVAP A

4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a)Pozitivist tarih anlayışı – Auguste Comte

b)Teokratik-Dualist tarih anlayışı – St. Augustinus

c)Biyolojik maddecilik – Charles Darwin

d)Ekonomik maddecilik – Karl Marx

e)Alman tarih felsefesi – Ernest Renan

CEVAP E

5. “Tarih ne fendir ne de ilim, herhalde bir san’attır” cümlesini aşağıdakilerden hangisi söylemiştir?

a)Zeki Velidi Togan

b)Fuad Köprülü

c)Suphi Nuri İleri

d)Mükremin Halil Yınanç

e)Sadri Maksudi Arsal

CEVAP C

6. Doğa bilim hakkında aşağıdaki yazılanlardan hangisi yanlıştır?

a)Zaman ve mekandan bağımsızdır

b)Deneme ve sınama süreçlerinde laboratuara gereksinim duyar

c)Kuşkucu bir yaklaşımla varsayımlarda bulunur

d)Genellemelere açıktır

e)Hiçbiri

CEVAP C

7. Toplum bilim hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Olayları sebep-sonuç ilişkisi içinde inceler

b)Toplumsal olaylarda genel yasalar belirler

c)Zamana ve mekana bağımlıdır

d)Kuşkucu bir yaklaşımla varsayımlarda bulunur

e)Hiçbiri

CEVAP B

8. Tarih kelimesinin Yunanca’daki kökeni olarak bilinen “istorya” sözcüğünün epistemolojik anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Araştırılmış haber

b)Gözlemlenen haber

c)Onaylanan haber

d)Yazılı haber

e)Sözlü haber

CEVAP A

9. Pozitivist tarih anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Düşünsel temelleri Max Weber’a dayanmaktadır

b)Metafizikten tümüyle sıyrılmayı hedefler

c)Tarihi bulguları doğa bilim yöntemiyle incelemeye çalışır

d)Sanayi devrimi sonrası ortaya çıkmıştır

e)Maddeci anlayışın derin etkisi görülmektedir

CEVAP A

10. Maddeci tarih anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Ekonomik determinizmden etkilenmektedir

b)Biyolojik determinizmden etkilenmektedir

c)Metafiziksel çözümlemelerde bulunur

d)Teokratik-dualist tarih anlayışına karşıdır

e)Karl Marx’ın düşüncelerinden yararlanmaktadır

CEVAP A

11. Aşağıdakilerden hangisi tarih disiplininde yazılı haber niteliği taşımamaktadır?

a) Destanlar

b) Anılar

c) Gazeteler

d) Secereler

e) Bildiriler

CEVAP A

2.Hafta Bilim, Toplumsal Bilim ve Toplumsal Değişim

12. Mustafa Kemal’in Suriye’de kurduğu ve örgütlediği cemiyetin adı aşağıdakilerden hangisidir?

a)İttihat ve Terakki

b)Vatan ve Hürriyet

c)Hürriyet ve İtilaf

d)Terakkiperver Cumhuriyet

e)İstiklal ve Hürriyet

CEVAP B

13. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in ulusçuluk anlayışına uygundur?

a) Türk ırkına ait olan herkes Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içinde yaşamalıdır.

b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan ve kendi
geleceğini Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğinin bir parçası olarak gören herkes
Türk’tür.

c) Türklük ancak kan bağıyla oluşabilecek bir bağdır.

d) Türklük’e kan bağıyla bağlı olmayan kişiler yabancı
statüsündedirler ve vatandaş sayılmazlar.

e) Türklük’e kan bağıyla bağlı olmayan kişiler azınlık
statüsündedirler ve vatandaş sayılmazlar.

CEVAP B

14. Aşağıdakilerden hangisi 1918’de Mustafa Kemal’in Tevfik Paşa kabinesinin güvenoyu almasını istememe sebeplerinden biri değildir?

a) Tevfik Paşa’nın meclisi kapatacağından çekinmesi

b) Tevfik Paşa’nın güvenoyu alamaması durumunda, kabine
kurma görevinin İzzet Paşa’ya düşecek olması

c) Meclise dayanan bir kabine kurulması olasılığının
azalacak olması

d) Arkasına meclisin desteğini almadan Mondros Ateşkesi
sonrasındaki barış görüşmelerine giden hükümetin, barış masasında aciz kalacağı
düşüncesi

e) Mustafa Kemal’in Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı
seçilmek istemesi

CEVAP D DİYORUM AMA B DE BİR İHTİMAL

15. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in ulus iradesine olan saygısını gösteren örneklerden biri değildir?

a)Sivas Kongresi’nin ve Heyet-i Temsiliye’nin başkanı olması

b)1919 seçimlerinde Erzurum milletvekili seçilmesi

c)Meclis-i Mebusan’ın kapatılmamasını istemesi

d)Çanakkale Savaşı’ndaki başarısıyla Anafartalar Kahramanı
olarak anılmaya başlanması

e)Monarşik şeriat düzeni yerine halk egemenliğine dayanan
laik cumhuriyet düzenini getirmek istemesi

16. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in dine bakışına ilişkin yanlış bir saptamadır?

a)Dinin lüzumlu bir müessese olduğu ve dinsiz devletlerin
devamına imkan olmadığı

b)Şeriat düzeninden kurtulmak için tekke, zaviye ve
medreselerin kapatılması gerektiği

c)Din adamlarının laik bir cumhuriyette yeri olmadığı

d)Modern bir devletin egemenliğin kaynağına ilişkin olarak
Tanrı yerine halkı referans alması gerektiği

e)Dini farklılıkların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaya
engel sayılamayacağı

CEVAP C

17. Kemalizm’e ilişkin aşağıdaki saptamalardan hangisi doğrudur?

a)Kemalizm’in sosyalist ve Marksist bir ideoloji olduğu

b)Kemalizm’in Türk halkının Türkiye topraklarında
emperyalist bir düzen kurma araçlarından biri olduğu

c)Kemalizm’in dünyadaki kapitalist sömürgeciliğe karşı ilk
anti-emperyalist savaşlardan birinden doğması

d)Kemalizm’in etnik temelli bir toplumsal ve ekonomik
politika güttüğü

e)Kemalizm’in değişmemesi gereken ve değişimden çok muhafaza
etmeyi tercih eden statükocu bir ideoloji olması

CEVAP D

18. Mondros Mütarekesi imzalandığında Mustafa Kemal hangi görevde bulunmaktadır?

a)9. Ordu Kumandanlığı

b)Heyet-i Temsiliye Başkanlığı

c)Erzurum Milletvekilliği

d)7. Ordu Kumandanlığı

e)Hareket Ordusu Kumandanlığı

CEVAP A

19. Aşağıdaki İstanbul hükümetlerinden hangisi 1919-1922 yılları arasında görevde bulunmamıştır?

a)İzzet Paşa Hükümeti

b)Tevfik Paşa Hükümeti

c)Damat Ferit Hükümeti

d)Ali Rıza Paşa Hükümeti

e)Salih Paşa Hükümeti

CEVAP A

20. Mustafa Kemal’in çeşitli savaşlardan sonra Türk ulusuna seslenerek, kazanılan zaferlerin sevincini paylaşmak istemesi, aşağıdakilerden
hangisi ile açıklanamaz?

a)Mustafa Kemal’in ulus iradesine duyduğu saygıyla

b)Meşruiyetin kaynağını halkta bulmasıyla

c)TBMM ordularının başarısını halka duyurmak ve onlara güven
aşılamak istemesiyle

d)İstanbul Hükümeti’nin başına geçmek istemesiyle

e)Yasal ve meşru iktidarın artık İstanbul Hükümeti
olmadığını vurgulamak istemesiyle

CEVAP D

3. Hafta: Kavramlar ve Yaklaşımlar 1

21. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Genel bir ifadeyle, ileriye doğru bir değişimden yana
olmak, devrimci olmak demektir. Değişimdeki üç temel faktör, insan, doğa ve
bilimsel-teknolojik düzeydir.

b)Değişimdeki üç temel faktör, insan, doğa ve
bilimsel-teknolojik düzeydir.

c)Değişim bazen ileriye doğru, bazen de geriye doğru olur.

d)Türk Devrimi, siyasal katılımı toplumun daha dar bir
kesimi lehine daraltmıştır.

e)Ekonomik yararlanmanın artması demek, bir toplumdaki gelir
dağılımının daha dengeli bir duruma gelmesi ve o toplumda ekonomik fırsat
eşitliğinin yaygınlaşması demektir.

CEVAP D

22. Aşağıdakilerden hangisi bir üstyapı kurumu değildir?

a)Hukuk

b)Ahlak

c)Müzik

d)Din

e)Mülkiyet yapısı

CEVAP C

23. Bir toplumdaki ekonomik yararlanma olanaklarının ve siyasal yapıdaki etkinliğin toplumun daha geniş kesimleri yararına hızlı bir biçimde değiştirilmesine ne ad verilmektedir?

a)İhtilal

b)Gelişim

c)Devrim

d)Darbe

e)Karşı-devrim

CEVAP B

24. Bir toplumdaki hakim sınıfın bir iç çelişkisi ile düzende hiçbir değişiklik olmadan ihtilal yoluyla yönetici elit değişirse, bu durum hangi kavramla açıklanabilir?

a)İnkılap

b)Hükümet Darbesi

c)Devrim

d)Karşı-devrim

e)Gelişim

CEVAP D

25. Bir toplumdaki ekonomik ve siyasal yararlanma olanaklarının toplumun dar kesimleri yararına hızlı bir biçimde temelli değiştirilmesine
ne ad verilmektedir?

a)Karşı-devrim

b)İhtilal

c)Darbe

d)İnkılap

e)Ayaklanma

CEVAP B

26. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)14 Mayıs 1950’de Türkiye’de halkın oylarıyla gerçekleşen
iktidar değişimi, bir devrimdir.

b)Devrim, bir ayaklanma olmaksızın da gerçekleşebilir.

c)Hakim sınıflar çoğunlukla toplumda yeni oluşan sınıfların
gelişimini desteklerler.

d)Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetinin kuruluşu bir
devrimdir.

e)Kimi durumlarda bir devleti parçalamak ya da sömürmek
isteyen emperyalist güçler, o devlet içindeki hakim sınıflarla işbirliğine
girebilirler.

CEVAP A

27. Aşağıdakilerden hangisi CHP’nin altı okundan biri değildir?

a)Laiklik

b)Devletçilik

c)İnkılapçılık

d)Milliyetçilik

e)Merkeziyetçilik

CEVAP E

28. Aşağıdakilerden hangisi Kemalizm’in dört temel unsurundan biri değildir?

a)Halkçılık

b)Ümmetçilik

c)Bağımsızlık

d)Çağdaşlık

e)Ulusçuluk

CEVAP B

29. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Halkçılık, iktidarın kaynağının halkın iradesi olduğunun
kabul edilmesi demektir.

b)Kemalizm, iktidarın kaynağını Tanrı’nın iradesinde bulan
teokratik düşünce ile birbirine zıttır.

c)Kemalist anlamda bağımsızlık, her türlü emperyalizme karşı
askeri, ekonomik, siyasal ve kültürel bir bağımsızlığa ulaşmak ve bunu korumak
demektir.

d)Çağdaşlık, çağının gerisinde kalmamak; çağın bilincini,
tekniğini, düşünce ve felsefesini özümlemeye çalışmak demektir.

e)Kemalist anlamda çağdaş olmak demek, 1930’ların düşünce ve
felsefe kalıplarını benimseyip bunlarla sınırlı kalmak demektir.

CEVAP E

30. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Doğa, insan ve teknolojinin değişimi, toplumda yeni bir
mülkiyet ilişkisi, paylaşım ve yeni bir sınıf yapısı oluşturur.

b)Toplumların altyapısı değiştiğinde, toplumdaki tüm kurum
ve ilişkiler de buna bağlı olarak değişirler.

c)Siyasal yararlanmanın toplumun geniş kesimleri lehine
değişmesi demek, siyasal katılmanın yaygınlaşmasıdır.

d)1789 Fransız İhtilali, bir inkılap değildir.

e)Bir toplumun mülkiyet yapısı, paylaşımı ve sınıf yapısı, o
toplumun ekonomik yapısını, yani altyapısını oluşturur.

CEVAP D

4. Hafta: Kavramlar ve Yaklaşımlar 2

31. Aşağıda yer alana ifadelerden hangisi devletin unsurları arasında yer almamaktadır?

a)Belirli bir insan topluluğu

b)Belirli bir toprak parçası

c)Diğer devletler tarafından tanınma

d)Bir örgüt ve aygıt olma niteliği

e)Ortak bir kültüre sahip olma

CEVAP E

32. Ulus ve halk kavramları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Ulus kavramı tarihsel bir kavramdır.

b)“Türk halkı” kavramı tarihten gelen ve geleceğe uzanan bir
kavramdır.

c)Ulus kavramı felsefi bir kavramdır.

d)“Türk ulusu” ve “Türk milleti” ifadeleri aynı anlamda
kullanılabilmektedir.

e)Halk kavramı içinde yaşanılan günü kapsayan sosyolojik bir
kavramdır.

CEVAP E

33. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Monarşik iktidar biçiminde meşru egemenliğin tek kaynağı
Tanrıdır.

b)Monarşik iktidara karşı gelmek Tanrı’ya karşı gelmek
anlamına gelmekteydi.

c)Burjuvazi her zaman monarşik iktidarın sürdürülmesinden
yana olmuştur.

d)Fransız Devrimi meşru egemenliğin tek kaynağını halk ve
halk iradesi olarak görmekteydi.

e)Amerikan Devrimi meşru egemenliğin tek kaynağını halk ve
halk iradesi olarak görmekteydi.

CEVAP C

34. Aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Ulus olarak nitelendirilebilmek için ırk, din ve dil
birliğinin olması gerekmektedir.

b)Devlet içinde üç temel işlevi üstlenmiş üç ayrı güç
vardır; yasama, yürütme, yargı.

c)Toplum yaşamını düzenleyen ve bu yaşamı sürdürmek amacına
yönelik zorlayıcı kurallar dizisine hukuk adı verilir.

d)Hukuk sosyolojisini Karl Marx kurmuştur.

e)G. Gurwitch hukuk sosyolojisinin modern
düşünürlerindendir.

CEVAP A

35. Yasallık ve meşruiyet ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Toplumların bünyesi değiştikçe hukuk düzeninin yapısı da
değişmektedir.

b)Konuşma, örgütlenme ve basın özgürlüğünün olmadığı bir
ortamda düşünce özgürlüğünden söz edilemez.

c)Yasalara uymamanın yaptırımları zaman içinde önemli
değişimler göstermiştir.

d)Meşru olan her şey aynı zamanda yasaldır.

e)Yasallık belirli bir devletin yasalarına ters düşmeyen
davranış ve eylem içinde bulunmak demektir.

CEVAP D

36. Ekonomi kavramı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)İnsan gereksinmeleri sınırsız ancak bu gereksinmeleri
karşılayacak olan kaynaklar sınırlıdır.

b)İktisat sınırlı kaynakları sınırsız gereksinmeler
karşısında bir denge içinde dağıtma çabasıdır.

c)İnsanlar kaynaklar kıt olduğu için tüm gereksinimlerini
karşılayamamaktadır.

d)İnsanlar toplu halde işbölümü ve işbirliği yaparak
yaşamaktadır.

e)İnsanlar kaynakların bölüşümünden eşit oranda
yararlanmaktadır.

CEVAP E

37. Sınıf kavramından bahsedebilmek için aşağıda yer alan unsurlardan hangisine ihtiyaç yoktur?

a)Benzer bir yaşam

b)Dil birliği

c)Ortak çıkar ve bekleyişler

d)Yaklaşık olanaklar

e)Sınıf bilinci

CEVAP D

38. Sınıf kavramı ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Sınıf kavramının bir nesnel bir de öznel yönü vardır.

b)Nesnel olarak bir sınıfın üyesi sayılması gereken bir kişi
öznel olarak bunun bilincinde değilse; nesnel olarak üyesi olduğu sınıfın
dışında kalmış sayılmalıdır.

c)Nesnel olarak bir sınıfın üyesi sayılması gereken bir kişi
öznel olarak bunun bilincinde değilse; öznel olarak kendini üyesi saydığı
sınıfın üyesi değildir.

d)İlkel kabileler dışında tutulursa sınıfsız toplum yoktur.

e)Sınıf ve zümre aynı anlama gelen kavramlardır.

CEVAP D

39. Devlet kavramı ile ilgili olarak aşağıda verilen örneklerden hangisi doğrudur?

a)Yahudiler bilinçli bir kitle olmaları nedeniyle yüzyıllardır
bir devlet olarak örgütlenmişlerdir.

b)Filistin Devleti uluslararası platformda tüm devletler
tarafından tanınmış meşru bir yapıdır.

c)KKTC uluslararası platformda tüm devletler tarafından
tanınmış meşru bir yapıdır.

d)Araplar din, dil, ırk ve kültür açısından homojen
oldukları halde bir ulusal devlet içinde birleşememiştir.

e)Almanların ulusal bir devlet olarak örgütlenmeleri 14.
yüzyılda gerçekleşmiştir.

CEVAP D

40. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi insan topluluklarını ulus ya da halk yapan unsurlardan değildir?

a)İnsan topluluklarının bugün için belli bir doyumunun
olması

b)İnsan topluluklarının ekonomik ve toplumsal kalkınmadan
yararlanabilmeleri

c)İnsan topluluklarının yarın için belirli ortak umudunun
olması

d)İnsan topluluklarının o devletin bir parçası olmaktan
ötürü duygusal bir denge ve huzur duyması

e)İnsan topluluklarının benzer yaşam koşullarına sahip
olmaları

CEVAP E

41. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Hukuk sosyolojisini kuran düşünür Karl Marx’tır.

b)Hukuk kavramı felsefi anlamda tek başına ele alınamaz.
Niteliğinin, amacının da incelenmesi gerekir.

c)Düşünce özgürlüğü tek başına kullanılabilen bir özgürlük
değildir. Konuşma, örgütlenme ve basın özgürlüğünün de kısıntısız varlığı
gerekir.

d)Toplum yaşamını düzenleyen ve bu yaşamı en uyumlu şekilde
sürdürmek amacına yönelik zorlayıcı kurallar dizisine hukuk adı verilir.

e)Hukuk kavramı töre, gelenek, ahlak düzenlemeleri ile aynı
anlamda kullanılmaktadır.

CEVAP E

5. Hafta: Osmanlı’da Sosyo-Ekonomik Çözülme ve Klasik Dönemin
Sonu

42. Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’daki Sanayi Devrimi’ne uyum sağlayamaması ve gerileme sürecine girmesindeki temel neden
aşağıdakilerden hangisidir?

a)Osmanlı toprak düzeni

b)Avrupa’da buharlı makinelerin kullanılmaya başlanması

c)Osmanlı’nın dış borçları

d)Kapitülasyonlar

e)Lale devri

CEVAP D EMİN DEĞİLİM ARAŞTIRABİLİRSİNİZ

43. Osmanlı’da oluşamayan kapitalist birikimin Avrupa’da oluşmasının nedeni nedir?

a)Finansın gelişmesi

b)Feodalizm ve feodal toprak düzeni

c)Planlı ekonomi

d)Sanayi devrimi

e)Rönesans

CEVAP D

44. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nda toprak sistemi unsurlarından biri değildir?

a)Mülk topraklar

b)Vakıf topraklar

c)Miri topraklar

d)Emiri topraklar

e)Sancak topraklar

CEVAP E

45. Osmanlı toprak sisteminde kişilerin mülkiyetinde olan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?

a)Mülk

b)Vakıf

c)Miri

d)Emiri

e)Hiçbiri

CEVAP A

46. Osmanlı toprak sisteminde gelirleri belli bir hizmet karşılığı verilen topraklara ne denir?

a) Mülk

b)Vakıf

c)Miri

d)Emiri

e)Hiçbiri

CEVAP C

47. Osmanlı toprak sisteminde geliri vakıflara bırakılan topraklara ne denir?

a)Mülk

b)Vakıf

c)Miri

d)Emiri

e)Hiçbiri

CEVAP B

48. Miri toprakların geliri aşağıdakilerden hangisidir?

a)Has

b)Zeamet

c)Tımar

d)Hepsi

e)HiçbiriZ

CEVAP D

49. Kendisine tımar verilen kişiye ne denir?

a)Has

b)Sahib-i arz

c)Zeamet

d)Tımar

e)Miri

CEVAP B

50. Osmanlı köylüsüne ne ad verilirdi?

a)Raiyet

b)Serf

c)Proleter

d)Çiftçi

e)Reaya

CEVAP E

51. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toprak sisteminin faydalarındandır?

a)Vergi toplayıp bunu yeniden görevlilerine dağıtma
külfetinden kurtulmak

b)Toprakların verimli şekilde kullanılmasını güvence altına
almak

c)Ne kadar ürün alacağını yaklaşık şekilde bilmek

d)Savaş durumunda belli sayıda sipahiyi güvence altına almak

e)Hepsi

CEVAP E

52. Toprağın boş kalmasından eğer bir zarar çıkmışsa bunu toprağı işlemekle yükümlü köylüye yükleyen vergiye ne ad verilir?

a)Sahib-i riayet

b)Saihb-i arz

c)Tımar

d)Çift bozan resmi

e)Gelir

CEVAP D

53. Türk Devrimi ve modernleşmesinin temelinde yatan hangi sınıfın ya da kurumun dönüşümüdür?

a)Ulema

b)Hilafet

c)Reaya

d)Kapıkulu

e)Saltanat

CEVAP D

54. Özellikle Türk- İslam devletlerinin geleneğinde kapıkulunu oluşturmanın temel sebebi hangi yönetim yaklaşımıyla açıklanabilir?

a)Yerinden yönetimi kuvvetlendirme

b)Merkezi otoriteyi sağlamlaştırma

c)Katılımı artırma

d)Uzmanlaşmayı sağlama

e)Toplumsal meşruiyeti oluşturma

CEVAP B

55. Osmanlı’da kapıkulu hangi unsurlardan seçilmektedir?

a)Müslüman halk

b)Türkmen aşiretleri

c)Fetih bölgelerinde gayrimüslim tebaa

d)İlmiye sınıfı

e)Tarikatlar

CEVAP C

56. Aşağıdakilerden hangisi devşirme yöntemi içinde kabul edilemez?

a)Devşirme için yayacıbaşı ve ya turnacıbaşı
görevlendirilir.

b)Devşirilen çocuğun herhangi bir sanat dalıyla uğraşması
beklenir.

c)Enderun’da yetiştirilir.

d)Saraya iç oğlanı olarak alınırlar.

e)Ailenin tek erkek çocuğu olmaması gerekir.

CEVAP B DİYORUM FAKAT  SİZ ARAŞTIRIN YİNEDE

57. Hangisi ilmiye sınıfının ortak özellikleri içindedir?

a)Halk doğruda iletişim kanallarının açıktır

b)Sarayla doğrudan bağlarının olması

c)Yönetimle ilgili doğrudan görevleri ele geçirmiştir

d)Askeri görevlerde yönetici durumundadır

e)Zanaatle uğraşır.

CEVAP C

58. Osmanlı imparatorluğunun temel din anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Katı bir teokrasidir

b)Yönetimde örf de hakimdir

c)Duraklama döneminde halk ilmiye sınıfına dayanmıştır.

d)Osmanlı genişleme döneminde gayrimüslim tebaaya karşı
hoşgörülüdür

e)Yönetimde şeri hukuk hakimdir

CEVAP C

59. Yeniçeri kurumunun yıkılması ve düzenli orduya geçiş kaçıncı yüzyılda gerçekleşmiştir?

a)20

b)17

c)18

d)16

e)19

CEVAP E

60. Osmanlı imparatorluğunda kapıkulu zümresine zaman zaman çatışma içinde olan zümre hangisidir?

a)Askeriye

b)Müslüman teba

c)İlmiye

d)Saltanat

e)Gayrimüslim tebaa

CEVAP D

61. Hangisi medresenin yetiştirdiği görevlilerden değildir?

a)İmamlar

b)Kazasker

c)Kadı

d)Subaşı

e)Müderris

CEVAP D

62. Aşağıdakilerden hangisi 18 yüzyıldan itibaren kapıkulunun yerini asker sivil bürokrasinin yerini almasının nedenleri arasında
değildir?

a)Reformlar sonucu yurtdışına eğitime giden memurların
kapıkulunu dönüştürmesi

b)Rumeli topraklarının kaybedilmeye başlanması

c)Merkezileşmeden vazgeçilmesi

d)Toprak sisteminde özellikle tımar sisteminde çözülüş

e)Osmanlı’nın siyasi ve askeri bakımdan gerilemesi

CEVAP C

63. Osmanlı kapıkulu yapısının oluşmasında en önemli etken hangisidir?

a)Balkanlarda ilerleme sonucu Türkmen aşiretlerinin artan
önemi

b)Merkezileşmeyi sağlamak amacıyla köksüz ama saraya bağlı
bir bürokratik ve askeri sınıf yetiştirme

c)Ekonomik sistemin kurulması

d)Üretimin artırılarak Türkmen aşiretlerine gelir sağlama

e)Merkezi otoritenin yanında tarikatların de öneminin
artması ve onların güçlenmesi için bir sınıf oluşturma

CEVAP B

 

64.Osmanlı İmparatorluğu’nda kapıkulu yaratma çabasının ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a)Merkezin iç ve dış düşmanlarına karşı, kendine sıkı şekilde bağlı düzenli bir kadro bulundurma dileği

b)Savaşlarda düzenli asker sevkıyatında kullanmak için uzman
kadro ihtiyacı

c)Ekonomik anlamda düzenli ordu bulundurmanın yüksek
maliyetli olması

d)Merkezin Müslüman tebaaya savaşlarda güvenmemesi

e)Toprağın düzenli işlenmesinin güvenceye alınması

CEVAP A

65 )Aşağıdakilerden hangisi Modernleşme olgusunun
sonuçlarından değildir.

a) Sanayi toplumuna geçiş

b) Siyasal ve toplumsal yapıda laikleşme

c) Otarşik tarım toplumunun güçlenmesi

d) Şehirleşmenin artışı

e) Kitle iletişi ve ulaşım imkanlarının gelişmesi

CEVAP C

66) Sadullah Paşa’nın “Yıkıldı belki esasından eski malumat; ne kaldı şöhret-i Rum (Roma) ü Arap, ne Mısr ü Herat” biçimindeki dizeleri 19. yüzyıl Osmanlı toplumunun hangi gerçeğine işaret eder.

a) Zenginleştiğine

b) Modernleşme sancılarına

c) Yıkıldığına

d) Sınırlarındaki gerilemeye

e) Düzensizleştiğine

CEVAP B  Tanzimat devri devlet adamı ve şâir. 1838’de Erzurum’da doğdu. 1853’te ilk memuriyetine başlayarak, mâliye Vâridat Kaleminde vazifelendirildi.

1891’de Viyana’da intihar etti. Cenâzesi İstanbul’a getirilerek Sultan Mahmud Hanın türbesinin bahçesine gömüldü.

Sadullah Paşa, devlet adamlığı yanında edebiyatla da uğraşmıştır. Fakat yazdıklarının pek çoğu ele geçmemiştir. Yazdıklarının içinde
en önemlisi On dokuzuncu Asır manzumesidir. Bu manzumede batının ilerlediği
müspet ilimlere, Türklerin de ayak uydurması gerektiğini savunmaktadır AYRICA E KİTABIN 6 HAFTA 4. SAYFASINDA DA MODERNLEŞME BAŞLIĞINDAN DA MEVCUT BİLGİSİ VAR

 

67) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunun 19. yüzyılı için geçerli değildir.

a) Cemaatler arasındaki toplumsal gerilim

b) Merkezileşme çabaları

c) Orduda ve bürokraside yenileşme

d) Bağımsızlık hareketlerinin güçlenmesi

e) Ademi merkeziyetçiliğin gelişmesi

CEVAP E

68) Aşağıdakilerden hangisi III. Selim Dönemi ile ilişkili değildir.

a) Sened-i İttifakın Kabulü

b) Nizam-ı Cedid ordusunun kurulması

c) Diplomaside sürekli temsilciliklerin kurulması

d) Napoleon’un Mısır’ı işgali

e) Batıyla ilişkilerin yeni bir boyut kazanması

CEVAP A

69) II. Mahmud dönemi aşağıdakilerden hangisiyle özdeşleştirilebilir.

a) Merkezi hükümetin güçlendirilmesi

b) Ayanların desteklenmesi

c) Sanayinin geliştirilmesi

d) Yeniçeri ordusunda ıslahat yapılması

e) Panislamist bir siyasetin desteklenmesi

CEVAP D

70) Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde gerçekleşmemiştir.

a) Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanması

b) Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa ayaklanması

c) Kırım Savaşı

d) Rusya ile Hünkar İskelesi Antlaşması

e) İngiltere ile Baltalimanı Ticaret Sözleşmesi

  CEVAP C

 

71) Hangisi 1838 Baltalimanı Ticaret Sözleşmesinin sonuçlarından değildir.

a) Osmanlı İmparatorluğu’nun yarı sömürge durumuna gelişi

b) Yed-i Vahid usulünün terk edilişi

c) İngiliz tüccarının Osmanlı ticaretinde ayrıcalıklı konuma
gelmesi

d) Tanzimat Fermanının hazırlanması

e) Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa ahengine dahil edilmesi.

CEVAP E

72) Aşağıdakilerden hangisi Viyana Kongresi Sonrası Avrupa’da görülen değişimlerden değildir.

a) kapitalizmin hızla gelişmesi

b) feodal monarşilerin kendilerini korumaya alması

c) Kapitalizmin ilk sıçrama dönemine rastlayan demiryollarında
gelişme

d) pazarların birleşmesi ve ticaretin gelişmesi

e) Napoleon’un imparator olması

CEVAP E

73) Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda milliyetçiliğin gelişiminin yarattığı doğal sonuçlardan değildir.

a) Çokuluslu imparatorlukların çözülüşü

b) Dil, tarih ve kültüre dair araştırmalardaki gelişmeler

c) Ulus devletlerin oluşumu

d) Merkezileşme, devletin güçlenmesi

e) Bürokrasinin zayıflaması

CEVAP E

74 ) Aşağıdaki tümcelerden hangisi yanlıştır

a) İtalyan Carbonari cemiyeti Fransız askerlerince kurulmuştur.

b) İtalyan ve Alman Birliklerinin Kuruluşu 19. yüzyılın
ikinci yarısında gerçekleşmiştir.

c) 19. yüzyılda İtalyan milliyetçiliği irredentist bir
niteliğe sahiptir.

d) Avusturya İtalyan Birliğini desteklemiştir.

e) Kuzey İtalya Güneye göre daha önce kapitalist gelişme
sürecine girmiştir

CEVAP D

 

75. Aşağıdakilerden hangisi Fransız Devrimiyle doğrudan bağlantılı değildir.

a) Laik bir devlet düzeninin gelişmesi

b) Milliyetçiliğin gelişimi

c) Burjuvazinin gelişimi

d) Avrupa’da kralcı rejimlerin Fransa’ya karşı birleşmesi

e) Viyana Kongre’sinin toplanması

CEVAP C

76. Almanya’nın Birleşmesiyle ilgili hangisi doğru değildir.

a) Birleşme Prusya’nın öncülüğünde gerçekleşmiştir.

b) Fichte, Herder, Hegel gibi düşünürler birleşmenin
entelektüel alt yapısını hazırlamışlardır.

c) 1834 Gümrük Birliği birleşmenin ekonomik altyapısını
hazırlamıştır.

d) Kapitalist gelişim süreci Almanya’nın birleşmesinde
etkili oldu.

e) Almanya’nın birleşmesi Fransa’nın stratejik çıkarlarıyla
uyum göstermiştir.

CEVABI BULAMADIM

77. Aşağıdakilerden hangisi 1830 Devrimlerinin sonuçlarından değildir

a) Fransa’da Louis Philippe Kral olarak seçildi

b) Rusya Polonya’daki liberal gelişmeleri destekledi.

c) Basın sansürü kaldırıldı

d) Seçmen yaşı 30’dan 25’e indirildi.

e) Oy verebilme için şart olan yıllık gelir oranı 300
franktan 200’e indi

CEVAP B

78. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır.

a) Belçika demir ve kömür üretiminde İngiltere’yi geçti.

b) 19. yüzyılda kapitalizm hızlı bir gelişme gösterdi.

c) İşçi sınıfı toplumsal olaylarda etkinlik göstermeye
başladı.

d) Sosyalizm, liberalizm gibi ideolojiler gelişme gösterdi.

e) Burjuvazi feodal monarşilerle işbirliği yaptı.

CEVAP E

 

79.1848 Devrimleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez.

a) Bu hareketlerde işçi sınıfı aktif rol oynadı.

b) İş ve sosyal güvence talepleri hareketin ivmesinde
etkiliydi.

c) Metternich istifa ettirildi.

d) Fransa’da Bonapartizm yenilgiye uğradı.

e) Fransa’da işgünü 10 saate indirildi.

CEVAP D

80. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanının hazırlanış gerekçelerinden değildir.

a) Merkezi hükümetin taşrada zayıflaması

b) Azınlıklar arasındaki milliyetçi uyanış

c) Maliye sistemin zayıflığı

d) Toprak düzenindeki sarsılmalar

e) Kutsal yerler meselesi

CEVAP E

 81. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanının özelliklerinden değildir.

a) Merkeziyetçiliği desteklemesi

b) Bireysel özgürlükleri kısıtlayan kanun, kurum ve usulleri
hedef alması

c) Mecelleyi yürürlüğe sokması

d) Askerliği süreye bağlaması

e) Cemaatler arasında eşitlik anlayışını getirmesi

CEVAP E

82. Aşağıdakilerden hangileri Tanzimat hareketinin sonuçları arasındadır.

a) Müsaderenin uygulanmaya konması

b) Azınlıklara siyasal haklarının tanınması

c) Vilayetlerde muhassıl meclislerinin toplanması

d) Azınlıkların askerlikten muaf tutulması

e) Kanun-ı Esasi’nin kabul edilmesi

CEVAP B

 

83) Bugünkü Sayıştayın öncüsü sayılan divan-ı muhasebatkim tarafından kurulmuştur.

a) Mustafa Reşit Paşa

b) Ahmet Cevdet Paşa

c) Mithat Paşa

d) Fuat Paşa

e) Kazım Karabekir Paşa

CEVAP D

84. Tanzimat’ın siyasal ideolojisi aşağıdakilerden hangisidir.

a) Türkçülük

b) Osmanlı Birliği

c) İslam Birliği

d) Milliyetçilik

e) Batıcılık

CEVAP E

85. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın yargı alanındaki düzenlemeleriyle ilişkilendirilemez.

a) Batıdan yeni kanunların alınması

b) 1858 Toprak Kanunnamesinin kabul edilmesi

c) Adliye Nezaretinin kurulması

d) Nizamiye Mahkemelerinin kurulması

e) Mekteb-i Sultaninin kurulması

CEVAP E

86. Mecelleyi hazırlayan komisyona başkanlık eden ünlü hukuk adamımız aşağıdakilerden hangisidir.

a) Ahmet Cevdet Paşa

b) Şeyhülislam Kemal Paşazade

c) Keçecizade Mehmet Fuat Paşa

d) Âli Paşa

e) Mehmed Seyyid Efendi

CEVAP A

 

87. Aşağıdaki ibarelerden hangisi yanlıştır.

a) Tanzimat yerel yönetim anlamında parlamentarizmin
gelişimine katkı sağlamıştır.

b) Eğitim konusunda modern Batılı örnekleri model alınmaya
başlanmıştır.

c) Basın özgürlüğü konusunda adımlar atılmıştır.

d) Kızlar için idadiler açılmaya başlanmıştır.

e) Vilayet düzeni konusunda yenilikler gerçekleşmiştir.

CEVAP C

88. 1864 Vilayet Nizamnamesi aşağıdakilerden hangi bölgede
uygulanmamıştır.

a) Tuna Vilayeti

b) Trablusgarp

c) Halep

d) Edirne

e) Suriye.

SORUNUN CEVABINI BULAMADIM

89) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın yönetim alanındaki siyasetinin sonuçları arasında değerlendirilemez.

a) Vilayet idare meclislerinin kurulması.

b) Okullaşmanın artması.

c) Valilerin görev kapsamlarının genişlemesi.

d) Belediye hizmetlerinin gelişmesi

e) Yerel temsil organlarında Müslüman ve Gayrımüslimlerin
bir arada yer alma

CEVAP C

90. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın toplum düzeninin nitelikleri arasında sayılamaz.

a) Toplumsal örgütlenmenin gelişmesi.

b) Merkez bürokratlarının gittikçe artan gücü.

c) Mal ve yaşam güvenliğinin hürriyet anlayışına üstün
tutulması.

d) Dinsel farklılıkların kaldırılması

e) Despotizmden zaruri olarak kanuni-otoriter bir idare
yararına vazgeçilmesi.

 91. Aşağıdakilerden hangisi 1881 Muharrem Kararnamesinin
Osmanlı köylüsünün yaşamında neden olduğu değişiklikler arasında değerlendirilemez.

a) Köylerde kesin bir mütegalibe hakimiyeti yerleşmesi.

b) Köy üretiminin Batı Avrupa ekonomisinin ihtiyaçlarına
dönük hale gelmesi.

c) Toprağı terk ve küçük ölçüde şehirlere göçün başlaması.

d) Köyün henüz geniş ölçüde pazara açılmaması.

e) Kırsal üretimin artması

CEVAP E

92. Aşağıdakilerden hangisi I. Meşrutiyetin ilanıyla doğrudan ilgilidir.

a) Kanun-ı Esasi’nin kabulü

b) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı.

c) Meclis-i Mebusan’ın kapatılması

d) Mısır’ın İngilizlerce işgali

e) Kıbrıs Adasının İngiltere’ye devredilmesi.

CEVAP A

93. İlk Osmanlı Anayasası aşağıdakilerden hangisidir.

a) Sened-i İttifak

b) Gülhane Hattı Hümayunu

c) Teşkilat-ı Esasiye

d) Kanun-ı Esasi

e) Mecelle-i Ahkam-ı Adliye

CEVAP D

94. Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid rejiminin özellikleri arasında sayılamaz.

a) Sultanın mutlak otoritesindeki artış.

b) Demokratikleşme sürecinin hız kazanması.

c) Basın üzerinde sıkı kontrol ve sansürün uygulanması.

d) Eğitim ve alt yapı konusunda Tanzimat reformlarının
sürdürülmesi.

e) Panislamizmin resmi politika haline getirilmesi.

CEVAP A

95. Aşağıdakilerden hangi isim 1876 Anayasasını hazırlayan aydınları anayasal romantikler olarak nitelendirmektedir.

a) Bülent Tanör

b) Tarık Zafer Tunaya

c) Şükrü Hanioğlu

d) Feroz Ahmad

e) Ernst Ramsaur

cevap A

96. 1876 Kanun-ı Esasini hazırlayan ekibin lideri aşağıdakilerden hangisidir.

a) II. Abdülhamid

b) Kamil Paşa

c) Said Halim Paşa

d) Midhat Paşa

e) Şükrü Naili Paşa

 cevap  D

97. Aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki Cemiyetinin temelindeki oluşumdur.

a) İttihad-ı Osmani Cemiyeti

b) Hürriyet ve İtilaf Fırkası

c) Osmanlı Demokrat Fırkası

d) Ahrar Fırkası

e) Teceddüd Fırkası

CEVAP A

 

98. Aşağıdaki isimlerden hangisi İttihat ve Terakki’nin kurucuları arasında değildir.

a) İbrahim Temo

b) Abdullah Cevdet

c) Şinasi

d) İshak Sukuti

e) Mehmet Reşid

CEVAP C

99. Gerek Ayastefanos gerekse Berlin Antlaşmasında adı geçen altı vilayet arasında aşağıdaki şıklardan hangisi yoktur.

a) Van

b) Bitlis

c) Elazığ

d) Erzurum

e) Kayseri

CEVAP E

100. Aşağıdaki yayın organlarından hangisi Jön Türk gazetelerinden değildir.

a) Mizan

b) Hak

c) Meşveret

d) Kanun-ı Esasi

e) Peyam

CEVAP E

 

101. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi sürgündeki Jön Türk hareketini güçlendirmiştir.

a) 1897’de Mizancı Murat Bey’in İstanbul’a dönüşü

b) Abdülhamid’in eniştesi Damat Mahmut Paşa’nın iki oğlu Prens Sabahattin ve Lütfullah Beylerle Paris’e kaçması.

c) 1902 Paris’teki ilk Jön Türk Kongresi

d) Teşebbüsü Şahsi ve Ademi Merkeziyet Cemiyeti’nin kurulması

e) II. Abdülhamid’in Kanun-ı Esasi’yi yürürlüğe sokması

cevap e

 

102. Aşağıdaki isimlerden hangisi Prens Sabahattin’in etkilendiği düşünürlerdendir.

a) Frederic le Play

b) Karl Marx

c) I. Kant

d) F. Engels

e) Auguste Comte

cevap a

103. Aşağıdaki isimlerden hangisi Osmanlı Hürriyet Cemiyetinin kurucuları arasında değildir.

a) Bursalı Tahir Bey

b) Edip Servet

c) Kazım Nami

d) İsmail Canbolat Bey

e) Ahmet Rıza

cevap e

104. 9 Haziran 1908 tarihli Reval buluşmasının tarafları aşağıdakilerden hangisidir.

a) Rus Çarı Nikola ve İngiltere Kralı VII.

b) Abdülhamid ve II. Wilhelm

c) Çar Nikola ve II. Wilhelm

d) İngiltere Kralı VII ve II. Abdülhamid

e) Napoleon ve Metternich

cevap e

105. 2. Meşrutiyetin ilk kabinesi aşağıdaki isimlerden hangisi tarafından kurulmuştur.

a) Tevfik Paşa

b) Kamil Paşa

c) Mahmut Şevket Paşa

d) Gazi Ahmet Muhtar Paşa

e) Said Halim Paşa

cevap a

106. 31 Mart hadisesinin kıvılcımını çakan gelişme aşağıdakilerden hangisidir.

a) Sultan Abdülhamid’in tahtan indirilmesi

b) Mebusan Meclisi Başkanı Ahmet Rıza’nın istifası

c) Serbesti Gazetesi Hasan Fehmi’nin suikast sonucu öldürülmesi

d) Subaylar arasında mektepli alaylı çekişmesi

e) İstanbul’da sıkıyönetimin ilanı

cevap c

107. Aşağıdakilerden hangisi 31 Mart hadisesinin sonuçlarıyla ilişkili değildir.

a) Harekat ordusunun hazırlanması

b) Adliye Nazırı Nazım Paşa’nın öldürülmesi

c) Yeşilköy’de Meclis-i Umumi-i Milli’nin toplanması

d) Abdülhamid’in tahtan indirilmesi

e) Kanun-ı Esasinin kaldırılması

cevap e

 

108. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 31 Mart hadisesi sonrasındaki gelişmelerle ilişkili değildir.

a) Sopalı seçimler olarak anılan seçimlerin yapılması

b) Haziran 1909’da Anayasada yeni düzenlemelere gidilmesi

c) Siyasi müsteşarlık tasarısının gündeme getirilmesi

d) Mahmut Şevket Paşa’nın savaş bakanı olması

e) Toplantı, Basın, Grev ve Cemiyetler yasasının hazırlanması

109. Aşağıdakilerden hangisi 1909 sonrası kurulan siyasi partilerdendir.

a) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

b) Halk Fırkası

c) Demokrat Parti

d) Mutedil Hürriyetpervan Fırkası

e) Ahrar Fırkası

cevap e

110. II. Meşrutiyet döneminde Arap ve Arnavut mebuslarca kurulan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir.

a) Osmanlı Demokrat Fırkası

b) Mutedil Hürriyetperveran Fırkası

c) Hürriyet ve İtilaf Fırkası

d) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

e) Serbest Fırka

cevap b

111. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi İttihat ve Terakki’nin denetleme iktidarı döneminin sonuçlarından değildir.

a) 1911’de Ege’de İncir Himaye Çiftçi Şirketinin kurulması

b) İstihlak-ı Milli Cemiyeti’nin kurulması

c) Şirketleşme sayısındaki artış

d) Eğitim bütçesindeki ve yatırımlarındaki artış

e) Aile Hukuku Kararnamesinin kabulü

cevap e

112. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi İttihat ve Terakki dönemindeki laikleşme girişimleri arasında sayılamaz.

a) Kiliseler kanununun hazırlanması

b) Aile Hukuku Kararnamesinin hazırlanması

c) Medreselerde ıslahat projesinin gündeme alınması

d) Medrese öğrencilerine askerlik yolunun açılması

e) Şeyhülislamın kabineden çıkarılması

cevap a

10. Hafta: II. Meşrutiyet Döneminin Düşünce Akımları ve Siyasi Programları

113. Osmanlıcılık akımı hangi olaydan sonra egemen bir siyasal düşünce halini almıştır?

a) Sened-i İttifak

b)Tanzimat Fermanı

a) Islahat Fermanı

b) Meşrutiyet

c) Meşrutiyet

cevap b fakat soru yanlış hazırlanmıştır

114. Osmanlıcılık akımı hangi olayla son bulmuştur?

a) II. Meşrutiyet’in ilanı

b) 93 Harbi

c) Balkan Harbi

d) Dünya Savaşı

e) Cumhuriyet’in ilanı

cevap b

115. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı dönemi batıcılık akımının önde gelen düşünürlerindendir?

a)Sait Halim Paşa

b) Yusuf Akçura

c) İsmail Gasprinski

d) Abdullah Cevdet

e) Ziya Gökalp

cevap b

116. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı dönemi Batıcılık akımının öncülerinden değildir?

a) Celal Nuri İleri

b) Prens Sabahattin

c) Ahmet Ağaoğlu

d) Namık Kemal

e) Ziya Paşa

cevap b

117. Osmanlı dönemi batıcılık akımı hangi alanda ilk kez örneklerini vermiştir?

a) Hukuk

b) Askeri

c) Eğitim

d) İdari

e) Sanat

cevap e

118. “Kısmi Müessese Islahatları” hangi dönem aralığında gerçekleşmiştir?

a) 1718-1826

b) 1808-1826

c) 1826-1839

d) 1839-1877

e) 1908-1914

cevap a

119. Osmanlı dönemi Batıcılık fikri aşağıdaki akımlardan hangisinden daha çok etkilenmiştir?

a) Pozitivizm

b) Realizm

c) Nihilizm

d) Marksizm

e) Naturalizm

cevap a

120. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı dönemi batıcılık hareketinin önerilerinden biri değildir?

a) Özel girişimi desteklemek

b) İttihad-ı Anasır’ı savunmak

c) Latin alfabesinin benimsenmesi

d) Tesettür’ün önlenmesi

e) Kadın-erkek eşitliği

cevap d

121. Aşağıdakilerden hangisi Batı’nın sadece teknolojisine gereksinim olduğunu belirtmektedir?

a) Ali Paşa

b) Bahaettin Şakir

c) Celal Nuri İleri

d) Prens Sabahattin

e) Şinasi

cevap c

122. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

a) Prens Sabahattin – Auguste Comte

b) Mizancı Murad – Le Play

c) Celal Nuri İleri – İsmail Gasprinski

d) Abdullah Cevdet – Gustave Le Bon

e) Halide Edip Adıvar – Max Weber

cevap c

123. Aşağıdakilerden hangisi bir Jön Türk değildir?

a) Namık Kemal

b) Ahmet Emin Yalman

c) Ahmed Rıza

d) Prens Sabahattin

e) Abdullah Cevdet

cevap c

124. Aşağıdakilerden hangisi, İslamcılık akımının Osmanlı toplumunda yerleşmesini kolaylaştıran etmenlerden biri olarak görülemez?

a) İmparatorluğun felsefesi gereğince iktidarın kaynağının Tanrı olması

b) Hükümdarın yeryüzündeki tüm Müslümanlar’ın dinsel lideri konumunda olması

c) İslamiyet’in sosyal yaşamı da düzenleyen bir din olması

d) İmparatorluğun çokuluslu bir yapıya bir sahip olması

e) Modernleşmeyi bütünüyle reddetmemesi

cevap d

125. Aşağıdakilerden hangisi, İslamcılık akımının savunduklarından biri değildir?

a) Çöküşün sebebinin İslamiyet’ten kaynaklanmadığı

b) Demokrasinin ve özgürlüklerin İslamiyet’in özünde olduğu

c) İslamiyet’in bilime saygılı olduğu

d) Batı taklitçiliğinin Osmanlı toplumunun koşullarına uygun düşmediği

e) Ekonomik açıdan ferahlamak için kapitülasyonların devam ettirilmesi gerekliliği

cevap e

126. Aşağıdakilerden hangisi İslamcılık akımının işlevlerinden biri olmamıştır?

a) Balkanlar’daki Panslavizmi etkisiz hale getirmeye çalışmak

b) Müslümanları ümmet anlayışı çevresinde toplamaya çalışmak

c) Modernleşme ile İslamiyet’i birleştirmeye çalışmak

d) II. Abdülhamit’in siyasi karşıtlarının gücünü halk nezdinde kırmaya çalışması

e) Balkanlar’daki nüfusun İmparatorluk’tan ayrılışını engellemeye çalışmak

cevap c

127. Aşağıdakilerden hangisi Türkçülük akımının amaçlarından değildir?

a) Tüm Türkler’e ulus bilincinin aşılanması

b) Osmanlı hanedanlığının mutlaka korunması

c) Ulusal bir ekonomi politikası izlenmesi

d) Dil, tarih ve din gibi alanlarda kültürel bağımsızlık elde edilmesi

e) İslam dünyası ile iyi ilişkiler kurulması

cevap e

128. Aşağıdakilerden hangisi Türkçülük düşüncesinin işlendiği yayınlardan biri değildir?

a) Sırat- el Müstakim

b) Türk Yurdu

c) Genç Kalemler

d) Şura-yı Ümmet

e) Türk Derneği

cevap yok

129. Aşağıdaki isimlerden hangisi, Türkçülük akımının destekleyicilerinden biri değildir?

a) Yusuf Akçura

b) Cemaleddin Afgani

c) Ziya Gökalp

d) Hüseyinzade Ali

e) Ahmet Ağaoğlu

cevap e

130. Aşağıdakilerden hangisi İslamcılık akımının Batıcılık akımı ve modernleşme hakkındaki saptamalarından biri değildir?

a) Modernleşerek çağın gereklerine uymanın gerekli olduğu

b) Modernleşmeyi getirecek unsurların Kur’an’ın içinde yer aldığı

c) Batılı devletlerin toplumsal düzenlemelerinin örnek alınması gerektiği

d) Batıcılık akımını destekleyenlerin körü körüne Batı’yı taklit ettikleri

e) Batı’nın Osmanlı İmparatorluğu’na ve diğer Müslüman ülkelere zorba politikalar uyguladığı

cevap c

131. Aşağıdakilerden hangisi Türkçülük akımının ulusçuluğa bakışıyla ilgili doğru bir saptama değildir?

a) Ulusçuluk, doğal, kaçınılmaz ve çağdaş bir süreçtir.

b) Osmanlı, bir millet adı değil, sadece bir devlet adıdır.

c) Ulusun başlıca belirleyicisi dildir.

d) Tanzimat döneminin Türk toplumunu özünden uzaklaştırma etkisi olmuştur.

e) Ulusal bağımsızlık savaşına katılınmamalı, Osmanlı Hanedanlığı mutlak suretle korunmalıdır.

Cevap e

132. Türkçülük akımının önemli isimlerden biri olup, Serbest Cumhuriyet Partisi’nin kuruculuğunu yapmış olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ahmet Ağaoğlu

b) Yusuf Akçura

c) Ziya Gökalp

d) Namık Kemal

e) Gaspıralı İsmail Bey

cevap c veya d

 

137. Aşağıdakilerden hangisinde I. Dünya Savaşı’na giden yolda çatışan güçler yanlış verilmiştir?

a) Almanya-Fransa

b) Almanya-İngiltere

c) Almanya-Avusturya

d) İtalya-Fransa

e) Osmanlı İmparatorluğu-Rusya

cevap d

138. Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerindendir?

a) İngiltere

b) Fransa

c) İtalya

d) Rusya

e) Almanya

cevap e

139. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl Kıta Avrupası dışında yaşanan gelişmelerden biri değildir?

a) ABD, Güney Amerika’daki İspanyol egemenliğine son vermiştir.

b) ABD’ye karşı, Japonya ileri teknolojisiyle yeni bir güç olarak ortaya çıkmıştır.

c) Yüzyıllardır var olan Çin güçlenmeye başlamıştır.

d) ABD, Pasifik Okyanusu’nu önemli ölçüde denetimi altına almıştır.

e) ABD izolasyonist dış politikasını terk etmiştir.

140. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılın sonunda ileri ölçüde sanayileşmiş güçler arasında sayılamaz?

a) İngiltere

b) Fransa

c) Avusturya-Macaristan

d) Amerika Birleşik Devletleri

e) Almanya

cevap c

 

142. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu arası rekabet alanlarından biri değildir?

a) Boğazlar

b) Orta Avrupa

c) Balkanlar

d) Kars platosu

e) Hindistan yolu

cevap e

143. Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Savaşı’nda aşağıdakilerden hangisiyle silahlarını bırakmıştır?

a) Lozan Barış Antlaşması

b) Sevr Barış Antlaşması

c) İstanbul Antlaşması

d) Mondros Mütarekesi

e) Londra Konferansı

cevap d

 

146. Rusya, 1917 yılında gerçekleşen Rus Devrimi sonrasında I. Dünya Savaşı’ndan çekilirken, İttifak Devletleri’yle hangi barış antlaşmasını imzalamıştır?

a- Brest-Litovsk

b- Sevr

c- Bükreş

d- Trianon

e- Versay

cevap a

147. Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan bırakışma antlaşması hangisidir?

a) Sevr

b) Mondros

c) Mudanya

d) Lozan

e) Nöyyi

cevap b

148. “On Dört Nokta” olarak bilinen Wilson ilkelerinin mimarı Wilson kimdir?

a) İngiliz Başbakanı

b) ABD Başkanı

c) İngiliz Dışişleri Bakanı

d) Fransa Başbakanı

e) ABD Dışişleri Bakanı

cevap b

151. Mondros Mütarekesi Osmanlı Devleti ile kimin arasında imzalanmıştır?

a) ABD

b) Fransa

c) İngiltere

d) İtalya

e) Yunanistan

cevap c

155. Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda hangi tarihte silahlarını bırakmıştır?

a) 29 Eylül 1918

b) 3 Kasım 1918

c) 30 Ekim 1918

d) 16 Mart 1918

e) 8 Ocak 1918

cevap c

 

144- Aşağıdakilerden hangisi itilaf devletlerinden biri değildir?

a- Rusya

b- Bulgaristan

c- ABD

d- İngiltere

e- Fransa

cevap b

176. Anadolu’nun savunmasında kurulan değişik isimli dernek ve örgütler hangi isim altında birleştirilmiştir?

a) Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

b) Şark-i Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

c) İtilaf ve Hürriyet Cemiyeti

d) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

e) Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

cevap d

177. Amasya görüşmeleri hangi İstanbul Hükümeti döneminde gerçekleşmiştir?

a) Tevfik Paşa

b) Ahmet İzzet Paşa

c) Ali Rıza Paşa

d) Salih Paşa

e) Damat Ferit Paşa

cevap c

14. Hafta: Mustafa Kemal’in Anadolu’ya Geçişi, Amasya Genelgesi ve Sonrası

178. Mustafa Kemal Anadolu’ya hangi görevle gitmiştir?

a) 9. Ordu Müfettişi

b) Yıldırım Orduları Komutanı

c) Başkumandan

d) Meclis Başkanı

e) Hiçbiri

cevap a

179. 23 Temmuz 1919’da toplanan ve başkanlığına Mustafa Kemal’in seçildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?

a) Erzurum

b) Sivas

c) Amasya

d) Samsun

e) Eskişehir

cevap a

180. Mustafa Kemal Samsun’a çıkışından sonra hangi hattı izlemiştir?

a) Amasya-Erzurum- Sivas- Havza

b) Erzurum-Havza- Sivas- Amasya

c) Sivas- Erzurum- Havza- Amasya

d) Amasya- Havza- Erzurum- Sivas

e) Havza- Amasya- Erzurum- Sivas

cevap e

181. Meşruluğa ve halkın temsiline önem veren Mustafa Kemal, aşağıdaki sıfatlardan hangisini taşımamıştır?

a) Ordu Müfettişi

b) Kongre Başkanı

c) Erzurum milletvekili

d) Heyet-i Temsiliye Başkanı

e) Hiçbiri

cevap b

182. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nde alınan kararlardan değildir?

a) Bağımsızlığa aykırı düşecek her tür çözümün göz önüne alınmayacağı.

b) Memleketin dış yardıma büyük gereksinmesi nedeniyle ABD ile ilişkilerin geliştirilmesi

c) Tüm dernek ve örgütlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi

d) Heyet-i Temsiliye kurulması

e) Batı Anadolu’daki ulusal kuvvetlerin, Ankara’daki 20.Kolordu emrine verilmesi

cevap b

183. Ali Rıza Paşa ile Heyet-i Temsiliye arasındaki görüşmelerde Mustafa Kemal’in İstanbul’dan en önemli dilekleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Ulusal Meclis toplanana dek, hükümet İngiltere ile işbirliğini sürdürmeli

b) Kuva-yı Milliye’nin meşru ve haklı bir eylem olduğunun bir bildiri ile açıklanması

c) Ulusal direnişe karşı çıkanlar yargılanmalı

d) Basına konan sansür kalkmalı

e) Barış Konferansı’na gidecek delegeler Heyet-i Temsiliye’nin güvendiği kimseler olmalı

cevap a

184. “Her kerametin ulustan beklenemeyeceğini” söyleyen Yunus Nadi’ye Mustafa Kemal’in “Ben bilakis her kerameti meclisten bekleyenlerdenim” demesi Mustafa Kemal’in aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi gösterir?

a) Mutlak otoriteye sahip olma

b) Çoğulculuk ve her dine eşit mesafede durma

c) İktidarın ve gücün tek kaynağı olarak ulusu görmek

d) Orduya verilen önem

e) Kuva-yı Milliye’ye verilen önem

cevap c

185. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in diktatör olarak nitelenemeyeceğini gösteren bir ifadedir?

a) Samsun’a çıkarken resmi görevlendirilmiş olarak meşruluk taşıması

b) Anadolu hareketinin her aşamasında millet temsilini sağlamaya çalışması

c) İktidarı Tanrısal olan Padişah’ın aksine, iktidarını ulusal isteme dayandırması

d) Meclisin üzerinde hiçbir güç olmadığını kabul etmesi.

e) Hepsi

cevap e

186. Aşağıdakilerden hangisi 24 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi toplantısında Mustafa Kemal’in açıkladığı, Ankara Meclisi’nin savunması gereken ilkelerden değildir?

a) Memleketi batmaktan kurtarmak için bütün ulusal güçleri birleştirmek gereklidir.

b) Meşru bir hükümet seçilmelidir.

c) Meclis ulusu temsil eder, Meclis’in üstünde hiçbir güç yoktur.

d) Meclis hem “yasama” hem de “yürütme” organıdır.

e) Yasaları yapmak, meclis başkanı olan Mustafa Kemal’in görevidir.

Cevap e

187. Mustafa Kemal’in Samsuna çıkışından sonra ilk durağı neresidir?

a) Amasya

b) Erzurum

c) Sivas

d) Havza

e) Ankara

cevap d

188. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışından sonra İstanbul’da işgale karşı oluşan Sultanahmet Mitingi’nin en ses getire kahramanı kimdir?

a) Rauf Bey

b) Adnan Bey

c) Halide Edip

d) Kazım Karabekir

e) Ahmet Cevdet

cevap c

189. Aşağıdakilerden hangisi işgal sonrası yıkıcı örgütler arasında değildir?

a) Kürt Teali Cemiyeti

b) Teali-i İslam cemiyet

c) Kilikyalılar Cemiyeti

d) Sulh ve Selamet cemiyeti

e) İtilaf ve Hürriyet Cemiyeti

cevap c

190. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi içinde yer almaz?

a) Yurdun bütünlüğü ulusun bağımsızlığı tehlikededir

b) Yabancı devletlerin güdümü ve koruyuculuğu kabul olunamaz

c) Doğu illeri adına 10 Temmuzda bir kongre toplanacaktır

d) Ulusun bağımsızlığını yine ulusun kesin direnişi kurtaracaktır

e) İstanbul’daki hükümet üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.

Cevap b

191. Amasya Genelgesine ilk tepki hangi ülkeden gelmiştir?

a) Fransa

b) ABD

c) Rusya

d) Yunanistan

e) İngiltere

cevap e

192. Amasya Genelgesi’nden sonra Mustafa Kemal’i ve yanındaki kurulu geri çağıran kişi kimdir?

a) Vahdettin

b) Ali Kemal

c) Ali Galip

d) Şevket Turgut Paşa

e) Cevat Paşa

cevap a

193. Mustafa Kemal’in kongreler döneminde tutuklanmasını isteyen ve daha sonra istifa edecek olan dahiliye nazırı kimdir?

a) Vahdettin

b) Ali Kemal

c) Ali Galip

d) Şevket Turgut Paşa

e) Cevat Paşa

cevap b

194. Erzurum Kongresi öncesinde Mustafa Kemal’in askerlik mesleğinden çekilmesinden sonra bağlılığını bildiren son Osmanlı kumandanlarından biri kimdir?

a) Ahmet Cevdet Bey

b) Ali Fuat Paşa

c) Kazım Karabekir

d) İsmet Paşa

e) Rauf Bey

195. Mustafa Kemal’in Havza’ya gelmesini istediği İstanbul’dan kaçarak direnişe katılan kişi kimdir?

a) Ahmet Cevdet Bey

b) Ali Fuat Paşa

c) Kazım Karabekir

d) İsmet paşa

e) Rauf Bey

cevap c

196. Osmanlı’nın son ordularında, Ankara’daki 20. Kolordu’nun başında kim bulunmaktadır?

a) Ahmet Cevdet Bey

b) Ali Fuat Paşa

c) Kazım Karabekir

d) İsmet paşa

e) Rauf Bey

cevap b

197. 26 Mayıs 1919’da toplanan Şura-yı Saltanat’ın kararları dünya kamuoyuna nasıl yansımıştır?

a) İşgale karşı bağımsız bir mücadelenin verileceği

b) İşgallerin emperyalist bir yapıda olduğunu

c) Devletin bütünlüğü koruma şartıyla bir büyük devletin himayesini aradığı

d) Bağımsızlık aradığı

e) Anadolu harekatını meşru saymadığı

cevap e

Admin Ömer Ve Auzef Sınıfı


Benzer yazılar 1. Züleyha
  Pazar, 13 Oca 2013 zamanında 22:40 | #1

  Arkadaşlar 177. soruda yanlışlık var. Aynı soru İnk. Tar. 10. Ünite 130. sayfada da var orada doğru cevap olarak Ali Rıza Paşa değil, Salih Paşa hükümeti olarak geçiyor. Yani doğru cevabın “D” şıkkı olması lazım.
  Bu arada bu çalışmayı yapan her kimse teşekkürler :)

 2. deniz
  Cumartesi, 10 Kas 2012 zamanında 19:03 | #2

  yanlış cevaplanmış sorular var

 3. nemesis
  Pazartesi, 16 Nis 2012 zamanında 16:31 | #3

  @auzefcografya.com

  ben teşekkür ederim.

 4. nemesis
  Pazartesi, 16 Nis 2012 zamanında 16:25 | #4

  arkadaslar bu soruların devamı yok mu???

  • auzefcografya.com
   Pazartesi, 16 Nis 2012 zamanında 16:26 | #5

   şu an için yok, ilerleyen zamanlarda elbette yeni soru ve cevaplar eklenecektir.İlginize teşekkür ederiz.

 5. xxx
  Perşembe, 12 Oca 2012 zamanında 03:05 | #6

  Yorumları okuduğum kadarıyla bazı arkadaşların sınavı bizden önce. bu da demektir ki onlar auzefli değil örgün. Başka sayfalarda hakkımızda atıp tutarlar ama çalışma ve bilgi paylaşımlarımızda aramıza sızıp hazıra konarlar.

 6. yasin
  Çarşamba, 11 Oca 2012 zamanında 00:41 | #7

  ya ne bıcım adamlarsınız kardesım yarın sınava hıc bısey bılmıyorum buraya bakınca bıldıklerımı unuttum zaten yok o boyle yok o soyle dıyo kafam karıstı makarna oldu resmen bu arada 88. kesınlıkle e bızzat kendım okudum ogrendım bıde yazımı bıtırmeden once sıze 10.sorunun cvbınıda verıcem bu soru kesın cıkabılır herhalde cevap D

 7. tfnnn
  Salı, 10 Oca 2012 zamanında 12:46 | #8

  Keşke vaktim olsaydı da notlardan cevapların doğru olup olmadığına kendim baksaydım. Ne insanlarsınız ya

 8. semih
  Pazartesi, 09 Oca 2012 zamanında 23:31 | #9

  şimdi bu paylasılanlar sadece yanlıs olanların dimi diğerleri aynı mı yani ?

 9. mlk
  Pazartesi, 09 Oca 2012 zamanında 20:23 | #10

  ya beyzanın dedıklerı mı dogru yoksa yukardakıler mı yarın sınawm war cwq beklıyorum??????

 10. kardakıler mı yarın sınawm war cwq beklıyorum
  Pazartesi, 09 Oca 2012 zamanında 20:22 | #11

  ya beyzanın dedıklerı mı dogru yoksa yukardakıler mı yarın sınawm war cwq beklıyorum

 11. nilgün
  Pazartesi, 09 Oca 2012 zamanında 16:02 | #12

  Yüzde doksanı cevaplanmış teşekkürler hızlı arkadaşlara

 12. nilgün
  Pazartesi, 09 Oca 2012 zamanında 16:01 | #13

  yukarıda yayınlananlarda hem fikirmisiniz

 13. gnc
  Pazartesi, 09 Oca 2012 zamanında 14:27 | #14

  88. sorunun cevabı E yani suriye olcak.tereddütte kalanlar için söylüyorum 8.hafta e kitabın 6.sayfasında bu bilgiler yer alıyor.7 Kasım 1864 Vilayet Nizamnamesi önce Tuna Vilayetinde (bugünkü Bulgaristan), Halep, Edirne, Trablusgarp ve Bosna da uygulanıp cesaret verici sonuçlar alındı.

 14. elif
  Pazartesi, 09 Oca 2012 zamanında 12:37 | #15

  ya arkadaşlar en doğru cevaplar nerde açık artırma gibi biri b diyo biri de en güzeli cevaplara güvenmeden kendimiz okuyup araştırmak finale ne kakdı yapmayın gözünüzü seviyim emin olmadan soruları cevaplamayın ya

 15. gökhan
  Pazar, 08 Oca 2012 zamanında 19:09 | #16

  devamını ne zaman yayınlayacaksınız inş. salı ya yetişir

 16. kübra
  Pazar, 08 Oca 2012 zamanında 15:28 | #17

  devamı olan 100 soruyu ne zaman paylaşırsınız? acil öğrene bilir miyim???

 17. Pazar, 08 Oca 2012 zamanında 14:42 | #18

  beyza sen soruların cevabı ıle ınsanları yanıtlama

 18. devamı lazmm :(
  Cumartesi, 07 Oca 2012 zamanında 15:05 | #19

  teşekkürler ama devamnı ne zaman yayınlayabilirsiniz acaba ona göre çalışalm bizde? :/

 19. Mehmet
  Perşembe, 05 Oca 2012 zamanında 18:37 | #20

  Benim de yarın finalim var devamını ekleyebilirseniz çok iyi olur, teşekkürler.

 20. Erhan
  Perşembe, 05 Oca 2012 zamanında 18:07 | #21

  14. soru da E o zaman TBMM yoktu daha

 21. ????
  Perşembe, 05 Oca 2012 zamanında 17:35 | #22

  88. sorunun cevabı Suriye. Yarın sınav var ekleyin diğer soruları da bi zahmet.

 22. ali
  Perşembe, 05 Oca 2012 zamanında 09:49 | #23

  finallerde bu sorulardan mı çıkacak sadece bu soruları çalışsak olurmu ink hem zor hemde zaman yok

 23. sibel
  Çarşamba, 04 Oca 2012 zamanında 21:26 | #24

  devamını acil olarak paylasabılır mısınız? cumartesi final sınavım var lutfeeennnnn:):) şimdiden tesekkür ederim..

 1. şimdilik geri bağlantı yok


Kapat !