Atatürk İlk ve İnkılapları İlk Dönem Vize Soruları | İstanbul Üniversitesi Auzef Coğrafya
ana sayfa > 1.Sınıf Birinci Dönem Vize Soruları, Atatürk İlk ve İnkılapları > Atatürk İlk ve İnkılapları İlk Dönem Vize Soruları

Atatürk İlk ve İnkılapları İlk Dönem Vize Soruları

Perşembe, 26 Oca 2012 yorum ekle yorumlara git Okunma: 16.474

Atatürk İlk ve İnkılapları İlk Dönem Vize Soruları

Arkadaşlar bendeki cevapları sizlerle paylaşmayayım, çünkü ben bu dersten vizede 48 aldım :) Yani 12 doğru yapabilmişim.Siz araştırın ve doğru cevapları bulun,en doğru cevapları da yorum kısmına yazın ki bulamayan arkadaşlar yararlansınlar..

1 )Ortaçağ İslam dünyasında tarihçilik çok yönlü ve gelişmiş bir yazım türüne ulaşmıştı. Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında tarihçiliğin “edebi” bir tür olarak yazım biçimidir?

Divan

Nasihat-name

Annal yıllıkları

Tezkere

Historioğrafi

2 )“Tarih, felsefe gibi yazılmalıdır’’ diyen ve tarih felsefesi tabirini, literatüre ilk sokan kişi kimdir?

Volter

Monteskye

H. Carr

Diderot

Russo

3 )“Tarih ne fendir, ne de ilim, herhalde bir sanattır’’ diyen bir gözlemcinin tarih anlayışını özetleyen yargı aşağıdakilerden hangisidir?

Olayda rolü olan kişilerin gerçek değerlerini belirleme

Olayları incelemede filolojik kaynakları kullanmak

Geçen zamanlarda olan biten şeyleri bilmek ve onlardan ders almak

Medeniyet algısını ön planda tutmak

Tarihi olayları geçtiği zamanın şartlarını değerlendirmek

4 )Mondros Mütarekesi’yle Mudanya Mütarekesi arasında geçen sürede Türkiye’de İstanbul dışında yaşanan gelişmelere genel bir isim olarak hangisi verildiğinde en doğru olur.

Geçiş Dönemi

Milli Mücadele Dönemi

Darbeler Dönemi

Mütareke Dönemi

Barış Dönemi

5 )Türk İnkılâbı’nı başlatan yönetici elitlerin çoğunluk itibariyle mesleklerinin askerlik olması, aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak ele almalarına neden olmuştur?

Türkiye’de okullaşma oranını yükseltme

Türkiye topraklarındaki işgalleri sona erdirme

Saltanatı kaldırma

Türkiye’deki nüfus değişimini gerçekleştirme

Milli Eğitim politikalarını uygulama

6 )Modern Devleti kendinden önceki devlet formlarından ayıran en önemli özelliği hangisidir?

Yargı, iktidarın bir parçası olması

Yasama organının güçlü olması

İktidarın elitlerin tekelinde olması

Çoklu ve bölünmüş iktidar yapısının olmaması

Siyasi iktidarın kendi kendini denetlemesi

7 )Modern temel unsurlarından biri, üzerinde devletin oluştuğu “sınırları belli olan” bir yapıdır. Aşağıdakilerden hangisinin sınırlarında belirsizlik vardır?

Ermenistan

KKTC

İsrail

Filistin

Irak

8 )Modern Devleti sınırlandırmanın en iyi yolu onu kişilerin iradesine veya ilgi niyetine değil, kurallara tabii kılmak ve hukuk devletini tesis etmelidir. Buna göre hangisi hukuk devletinin temel özelliklerinden biri değildir?

Bağımsız mahkemelerin denetleme yapması

Devletin kanunlarla yönetilmesi

Herkesin hukuk önünde eşit olması

Kanunların genel ve soyut kurallar niteliğinde olması

Kanunların herkesçe bilinir ve açık olması

9 )Tarihte meydana gelen değişiklikler dün ile bugün arasındaki sürekliliği bozmazlar. Buna dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Tarih kanıtlayabildiği olayları anlatır

Tarihi olaylar geçtiği zamanın şartlarıyla değerlendirilir

Tarihi bir olay, kendisinden sonraki tarihi olayı etkiler

Olaylarda sebep-sonuç ilişkisi zayıftır

Tarihi olaylarla rolü olanlar objektif olmalıdır

10 )Avrupa’da Protestanlığın kuvvetlenmesinde ve tanınmasında Osmanlıların büyük etkisi olmuştur diyen bir gözlemci bu görüşünü aşağıdakilerden hangisine dayandırmaktadır?

Preveze Deniz Zaferi’nin kazanılması

Fransa’ya kapitülasyonlar verilmesi

Martin Luther’in İncili Almancaya çevirmesi

Roma ve Hellen eserlerinin tercüme edilmesi

Osmanlıların Habsburglar üzerindeki baskısını artırmaları

11 )Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklamasına yol açan iç nedenlerden değildir?

Batı’da Hıristiyan unsurların Osmanlı’ya karşı birlikte hareket etmeleri

İmparatorluğun doğal sınırlara ulaşması

Yeni ticaret yollarının Batılılar tarafından keşfi

Avrupa’da bilimin gelişmesi

Ülkede çeşitli milletlerden ve dinlerden kişiler bulunması

12 )Osmanlı Devleti’nde ilk ıslahat fikri 17.yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin ortam hazırladığı savunulabilir?

Devletin çok uluslu bir yapıya sahip olması

Ticaret yollarının Atlas Okyanusuna kayması

Kapitülasyonların kaldırılması

Devletin doğal sınırlara ulaşması

Savaşlarda istenilen sonuçların alınamaması

13 )Osmanlı toplumunda XIX. yüzyıla kadar, halkın siyasi düşüncelerini yönlendiren önemli gelişmeler olmamıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini engellemiştir?

Din ile devlet işlerinin birlikte yürütülmesini

Gelenek ve göreneklerin gücünü korumasını

Halkın yönetime bağlılığının sürmesini

Yönetenler ile halk arasında kültür farkı oluşmasını

Demokrasi anlayışının gelişmesini

14 )Antik dönemlerden ortaçağa gelindiğinde tarih anlayışında meydana gelen değişme ağıdakilerden hangisinde en doğru olarak verilmiştir?

İktidarları değiştiren anlayışları geliştirmek

Yaşadığı toplumu yönlendirme amacı

Geçmişten ders çıkarma araçları olması

Toplumu iktidarlara karşı ayaklandırma

Topluma nasihat verme aracı olması

15 )Fransa’nın resmen tayin edilmiş ilk tarihçisi olan Volter’in Fransa tarihini incelediği eserinin adı hangisidir?

Toplumsal Sözleşme

Kanunların Ruhu

Venedik Taciri

II. Fredeic

14. Luis Çağı

16 )Bir devletin olabilmesi için, o devletin benzerleri tarafından yani diğer devletler tarafından tanınması gereklidir. Bu durumda tanınma, devletin temel unsurlarından biri olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, tüm unsurlara sahip olduğu halde teknik olarak devlet kabul edilmemektedir?

Irak

Kuzey Kore

Afganistan

KKTC

Somali

17 )Siyaset, hangi araçlar olursa olsun, arzu edilen bir sonucu elde etmeye muktedir olmaktır. Siyasetin bu özelliği , ……… ‘in “Siyaset” adlı kitabında şöyle formüle edilmiştir. Kimin, nerede, ne zaman, ne elde edebileceğinin belirlenmesi. Bu fikirlerin kime ait olduğunu yukarıdaki boşluğa uygun gelecek şekilde yazınız?

Bodin

Aristo

Loswel

David Eastan

Hobes

18 )Siyasetin iki yüzü vardır: Çatışma ve uzlaşma. Az gelişmiş ekonomilerde ve demokraside çatışma çok belirgin ve tayin edici durumundadır. Türkiye gibi ülkelerde çatışma kültürünün kaynakları arasında hangisi yoktur?

Menfaatler

Farklı istekler

Gelir dağılımı

Çatışan Fikirler

Tarımsal üretim

19 )Protestanların siyasi bakımdan destekleyen Osmanlı Devleti, Merkantilist gelişme programlarını da destekleyecek levant pazarlarını geliştirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Merkantilist bir düşünceye sahip olduğunun bir kanıtıdır?

Venediklilerin İspanya’ya karşı desteklenmesi

Süveyş Kanalı’nın açılma girişimi

Kapitülasyonların verilmesiyle Akdeniz ticaretinin canlandırılması

Kıbrıs’ın fethi

Malta Şövalyelerinin etkisiz hale getirmesi A) Malta Şövalyelerinin etkisiz hale getirmesi

20 )17.yüzyılda Osmanlı Devletinde büyük bir bunalım alametleri başlamış, kaos ve anarşi baş göstermişti. 17.yüzyılda bunalımı hazırlayan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Klasik askeri ve mali düzenin sarsılması

Avrupa’da gümüş bolluğu

Avrupa’da savaş tekniğinin gelişmesi

Sanayi İnkılâbı’nın etkileri

Safeviler ve Habsburglarla uzun süren savaşların meydana getirdiği mali zorluklar

21 )17.yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti her açıdan büyük bir zaafiyet geçirirken merkez ve taşrada otorite sarsıldığı halde Batı’da bu fırsatları değerlendirmek için bir teşebbüs meydana gelmemiştir. Hangi olay Batı’da Osmanlı’ya karşı bir birleşmeye engel olmuştur?

Karlofça Antlaşması’nın toprak kayıplarına neden olması

30 yıl savaşlarının başlaması

Yedi Yıl savaşlarının etkisi

Kapitülasyonlarının etkisi

Fransız İhtilali’nin iç savaşlara neden olması

22 )Rusya’nın özgürlük ve milliyetçilik düşüncesi karşısında nasıl bir politika izlediğinin göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

Mora’da Yunanlıların bağımsız olmak için çıkarttıkları isyanı desteklemesi

Osmanlı ıslahat hareketlerinden çekinmesi

Lehistan’ın iç işlerine karışması ve istediği kişiyi Leh kralı seçtirmesi

Panslavizm

Giritli Rumları desteklemesi

23 )Osmanlı Devleti’nde İttihat ve Terakki Partisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetimine tek başına hangisiyle egemen olmuştur?

Hareket Ordusunun kurulması

31Mart Vakası

Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin kurulması

Osmanlı Ordusu’nun Kafkasya Cephesi’nde yenilmesi

Babıâli baskını

24 )Türk Direniş Hareketi, amaç ve hedefler bakımından Fransız ve Rus İhtilallerinden ayrılmaktadır. Türk hareketinin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Egemen güçleri birleştirme

Egemenlik ve bağımsızlık mücadelesini kapsar

Sınıfsal mücadeleyi sonlandırma

İşgal güçlerine karşı ittifak sistemini kurar

Anadolu halkının eşitliğini sağlama

25 )Tarihin, ideolojik bir savunma aracı olarak kullanılması 20.yüzyılda çok yaygın bir durumdur. Aşağıdaki liderlerden hangisinin tarihi bir ideoloji olarak kullandığı söylenemez?

Atatürk

Washington

Lenin

Hitler

Stalin


Benzer yazılar 1. berna
  Salı, 12 Kas 2013 zamanında 15:16 | #1

  17. soruda aristo

 2. berna
  Salı, 12 Kas 2013 zamanında 14:59 | #2

  1. sorunun cevabı tezkere olacak

 3. aliye
  Cuma, 30 Kas 2012 zamanında 16:51 | #3

  saçmalama @Aysun

 4. defne
  Cuma, 30 Kas 2012 zamanında 15:07 | #4

  @askocibar

  Bu verilen cevapların hepsi dogru degilmi kesin olarak.

 5. alümit
  Cuma, 30 Kas 2012 zamanında 13:29 | #5

  cevapları tam net vrebılen yokmu yaaa

 6. ümit
  Cuma, 30 Kas 2012 zamanında 12:59 | #6

  @askocibar
  emınmsn peki ? şu boş olanlarıda doldursaydn keşke :D

 7. selçuk
  Perşembe, 29 Kas 2012 zamanında 18:09 | #7

  bu sorular vize sorularımı ben hiç üniversitenin kaynaklarından bulamadım cevapları
  bilen varsa yardımcı olsun lütfen

 8. funda
  Çarşamba, 14 Kas 2012 zamanında 22:58 | #8

  bunlar geçen seneki çıkmış sorular mı?

 9. Aysun
  Pazartesi, 12 Kas 2012 zamanında 13:52 | #9

  11.sorunun cevabı imparatorluğun doğal sınırlara ulaşması.Çünkü bu dış nedendir:)

 10. oguz
  Cuma, 27 Oca 2012 zamanında 23:58 | #10

  cok tesekkur ederım cok sağol

 11. askocibar
  Cuma, 27 Oca 2012 zamanında 16:22 | #11

  Merhaba ben Aslıhan cevaplarda yapamadıklarım var.Cevapları kontrol ederek yaparsanız sevinirim.Bütün arkadaşlarıma sınavda başarılar diliyorum.
  1)Histografi
  2)Volter
  3)Geçen zamanlarda olan biten şeyleri bilmek onlardan ders almak
  4)Milli Mücadele Dönemi
  5)
  6)Çoklu bölünmüş iktidar yapısının olmaması
  7)KKTC
  8)
  9)Tarihi bir olay kendisinden sonraki tarihi olayı etkiler
  10)
  11)
  12)
  13)Demokrasi anlayışının gelişmesi
  14)
  15)
  16)KKTC
  17)Loswel
  18)Tarımsal üretim
  19)Kapitülasyonlarn verilmesiyle Akdeniz ticaretinin canlanması
  20)Sanayi İnkılabının etkileri
  21)
  22)Lehistanın iç işlerine karışması ve istediği kişiyi leh kralı seçmesi
  23)Babıali baskını
  24)
  25)

 12. oğuz
  Cuma, 27 Oca 2012 zamanında 11:17 | #12

  ya bırı allah rızası ıcın sunun cvplarını yayınlasın lutfen

 1. şimdilik geri bağlantı yok


Kapat !